Beekrand vol met margrieten

Interactief waterbeheer

Waterbeheer bevindt zich op het snijvlak van natuur, landbouw en milieu. Daarbij wordt vanuit verschillende bases gewerkt aan één gezamenlijk belang: veilig en voldoende water. Concrete maatregelen in het veld dragen daaraan dagelijks bij. Waterbeheer ontwikkelt zich van dag tot dag. Interactief Waterbeheer bindt partners uit het veld om samen waterbeheer op een hoger plan te tillen.

Logo EuropaLogo InterregLogo Interactief waterbeheer

Additionele projectinfo

Het overkoepelende project Interactief Waterbeheer is in het najaar van 2008 gestart en loopt tot eind 2011. In totaal 23 organisaties participeren in dit project. Tezamen voeren ze meer dan 50 waterprojecten in de Vlaams-Nederlandse grensstreek uit. Met alle deelprojecten is in totaal meer dan 8 miljoen euro gemoeid.

KRW-doelen

De verschillende deelprojecten die onder dit koepelproject vallen, dienen ook een hoger doel. Ze dragen bij aan de Europese kaderrichtlijn water (KRW). De KRW moet leiden tot een betere kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Waterkwaliteit, waterkwantiteit en grondgebruik vormen daarbij belangrijke thema’s. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op deze thema’s binnen het koepelproject Interactief Waterbeheer de nadruk ligt.

Sitemap