Beekrand vol met margrieten

Praktisch

Beheerovereenkomst

Wat is een beheerovereenomst?

Een beheerovereenkomst is een overeenkomst tussen de landbouwer en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De landbouwer verbindt zich vrijwillig om gedurende 5 jaar bepaalde maatregelen uit te voeren die de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap ten goede komen tegen een vooraf bepaalde vergoeding. Er bestaan verschillende soorten beheerovereenkomsten, of zogenaamde beheerpakketten, zoals perceelsrandenbeheer, houtkanten en weidevogelbeheer.

Voor welke gronden?

Een beheerovereenkomst kan enkel afgesloten worden voor landbouwgronden die de landbouwer aangeeft in de verzamelaanvraag en die hij het volledige jaar in gebruik heeft.

Voor landbouwgronden die gelegen zijn in erkende natuur‐ en bosreservaten kan geen beheerovereenkomst afgesloten worden. Ook niet voor landbouwgronden die gelegen zijn binnen een uitbreidingszone van een erkend natuurreservaat.

Wanneer?

Een beheerovereenkomst vangt altijd aan op 1 januari. De aanvraag voor een beheerovereenkomst moet tenminste 3 maanden voor de start van de overeenkomst binnen zijn bij de provinciale afdeling van de Vlaamse Landmaatschappij, dit wil zeggen vóór 1 oktober.

Vergoeding?

Het bedrag van de beheervergoeding omvat de vergoeding voor inkomstenverliezen en de extra kosten die de beheerovereenkomst veroorzaakt. De beheerovereenkomst kan niet gecumuleerd worden met andere vergoedingen voor dezelfde of gelijkaardige maatregelen. De vergoeding wordt vooraf bepaald en verandert dus niet in de loop van de 5 jaar, ook niet als de regering beslist tot verhoging. Om recht te hebben op de beheervergoeding moet de verzamelaanvraag, waarop de betrokken percelen werden aangeduid, correct en voor de uiterste datum ingediend worden.

Als de landbouwer niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan de gestelde voorwaarden van de beheerovereenkomst zal er niet alleen een korting zijn op de beheervergoeding, maar ook op de toeslagrechten.

Kan ik een beheerovereenkomst overdragen?

Als gedurende de looptijd van de beheer- overeenkomst percelen worden overgedragen, kan de overnemer de beheerovereenkomst overnemen voor de resterende looptijd van de beheerovereenkomst. In dit geval moet de VLM binnen de maand schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de overname.
Indien de overnemer de beheerovereenkomst niet wenst over te nemen, eindigt de beheerovereenkomst en moet de reeds ontvangen beheervergoeding terug betaald worden.
Onder bepaalde voorwaarden kan de VLM beslissen dat de vergoeding niet terug betaald dient te worden. De VLM brengt u binnen de twee maanden na ontvangst van de kennisgeving op de hoogte van haar beslissing.

Waarom een beheerovereenomst afsluiten?

De beheerpakketten bevatten beheermaatregelen die ernaar streven voor natuur en milieu een hogere kwaliteit te bereiken dan de basiskwaliteit. Volgende beheerdoelstellingen worden beoogd;

 • soortenbescherming (weide- en akkervogels, hamsters)
 • perceelsrandenbeheer
 • herstel, ontwikkeling en onderhoud van kleine landschapselementen (houtkanten, heggen, hagen)
 • botanisch beheer (botanisch waardevolle graslanden, ontwikkeling van kruidengemeenschappen in akkers)
 • erosiebestrijding in erosiegevoelige gebieden
 • verbeteren van de kwaliteit van oppervlakte‐ en grondwater

De doelstelling van het beheerpakket perceelsrandenbeheer is het tot stand brengen van een bufferstrook tussen de weiden of akkers en houtkanten, houtwallen, heggen, holle wegen, wegbermen en waterlopen. Het is de bedoeling om de biologische diversiteit te bevorderen, om oppervlakkige afstroming van meststoffen en beschermingsmiddelen te voorkomen, om de waterkwaliteit te beschermen en bodemverlies door erosie te voorkomen.

Wat gebeurt er in geval van overmacht?

Een beheerovereenkomst kan worden beëindigd in geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid. De wetgeving verstaat hieronder;

 1. overlijden van de beheerder
 2. langdurige arbeidsongeschiktheid van de beheerder
 3. onteigening van een groot gedeelte van uw bedrijfsoppervlakte
 4. een door de overheid erkende natuurramp die het landbouwareaal van uw bedrijf in belangrijke mate heeft aangetast
 5. een door een ongeluk teniet gaan van de voor de veehouderij bestemde gebouwen
 6. een dierenziekte die uw hele veestapel of een belangrijk deel ervan heeft vernietigd, waardoor het voor u onmogelijk wordt de bepalingen van de beheerovereenkomst na te leven

Indien u de beheerovereenkomst omwille van één van deze redenen wenst te beëindigen, dan moet u of uw rechtsopvolger de VLM hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. De VLM beslist of uw geval één van overmacht of uitzonderlijke omstandigheid is. In dat geval eindigt de beheerovereenkomst en brengt de VLM u hiervan binnen de twee maanden op de hoogte.

Sitemap