Beekrand vol met margrieten

Project beekrandenbeheer

Project beekrandenbeheer

Wat?

beekrandBeekranden zijn 6 meter brede grasstroken langs waterlopen in landbouwgebied. Landbouwers kunnen voor het beheer van beekranden een beheerovereenkomst afsluiten bij de VLM (Vlaamse Landmaatschappij). Deze overeenkomsten zijn vrijwillig en duren 5 jaar.

In ruil voor het naleven van bepaalde voorwaarden krijgen landbouwers een jaarlijkse vergoeding. Zo mogen deze grasstroken niet worden bemest of met gewasbeschermingsmiddelen behandeld. Bovendien worden ze later gemaaid. De bedragen zijn gebaseerd op het productieverlies en de beheerkosten.

Het project?

Via een Europees project willen we verschillende landbouwers motiveren om beekranden aan te leggen in aaneengesloten gehelen. Dit heeft niet alleen voordelen voor de waterkwaliteit en de biodiversiteit, maar ook voor het beheer van de grasstroken. We verlagen de drempel door de aanleg van de beekrand te verrichten en hulp te bieden bij de administratie. Indien gevraagd, nemen we de coördinatie van het beheer van de beekrand op ons. Samen met de landbouwer zoeken we naar oplossingen voor allerlei praktische problemen.

Het project ‘Beekrandenbeheer’ is een gemeenschappelijk initiatief van de watering De Dommelvallei, de provincie Limburg en de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Neerpelt, Overpelt en Peer.

Waar?

Het project speelt zich af in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek. Een stroomgebied is een netwerk van kleinere waterlopen die allemaal naar één bepaalde waterloop afstromen. Het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek strekt zich uit over de gemeenten Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Neerpelt, Overpelt en Peer.

Alle geklasseerde onbevaarbare waterlopen van 1ste, 2de en 3de categorie komen in aanmerking voor een beheerovereenkomst. De landbouwpercelen moeten wel geregistreerd zijn bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) en mogen niet in een natuur- of bosreservaat of een uitbreidingszone van een natuurreservaat liggen.

Waarom?

voorstelling project aan het grote publiekDe doelstelling van het project is drieledig:

Hoe?

Met dit project proberen we landbouwers actief te betrekken bij de bescherming van aanpalende waterlopen. Het project beekrandenbeheer is een prachtig voorbeeld hoe agrariërs en waterbeheerders de handen in elkaar kunnen slaan om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en het waterbeheer te optimaliseren.

Het afsluiten van beheerovereenkomsten is bovendien vrijwillig. Het succes van het project hangt dus volledig af van de samenwerking met landbouwers. Dat is meteen ook de sterkte van het project. Samen met de boeren kunnen we op korte termijn veel realiseren in het veld. Op die manier brengen we lokaal en integraal waterbeleid in de praktijk.

Beheerovereenkomst?

Een beheerovereenkomst is een overeenkomst tussen de landbouwer en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) waarbij de landbouwer zich vrijwillig engageert om bepaalde maatregelen te nemen die de kwaliteit van het milieu, de natuur of het landschap ten goede komen. Er bestaan verschillende soorten beheerovereenkomsten of zogenaamde beheerpakketten, zoals perceelsrandenbeheer, houtkanten en weidevogelbeheer.

De doelstelling van het beheerpakket perceelsrandenbeheer is het tot stand brengen van een bufferstrook tussen de weiden of akkers enerzijds en houtkanten, houtwallen, heggen, holle wegen,wegbermen en waterlopen anderzijds. Binnen het project ‘Beekrandenbeheer in het stroomgebied van de Dommel en de Warmbeek’ staan bufferstroken langs waterlopen centraal. Deze bufferstroken zijn 6 tot 12 meter brede grasstroken die vrij zijn van bemesting en gewasbeschermingsmiddelen en met een uitgestelde maaidatum.

Door de aanleg van beekranden worden meerdere problemen tegelijk aangepakt. De waterkwaliteit verbetert door de verminderde afstroom van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. In deze bufferstroken kunnen planten zich volop ontwikkelen en dieren vinden er de nodige beschutting. Waterlopen met beekranden vormen bovendien fraaie groene linten in het landschap. Tevens wordt rekening gehouden met praktische zaken zoals het onderhoud van de waterlopen en de bereikbaarheid van de percelen.

Lees meer over de voorwaarden en regelgeving van beheerovereenkomsten

Sitemap